Start > Samorząd Uczniowski > Regulamin SU

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 9

im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka

w Skarżysku – Kamiennej

ul. Warszawska 54

ROZDZIAŁ I
Samorząd Uczniowski:
 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 ust. 1 – 6 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.
 2. Samorząd Uczniowski SU tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 4. Zarząd SU i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów.
ROZDZIAŁ II
Organy Samorządu Uczniowskiego:
 1. Organami SU są:
  1. Samorząd Klasowy w składzie:
   1. przewodniczący klasy,
   2. skarbnik,
   3. kronikarz,
  2. Rada SU, którą tworzą wszyscy przewodniczący klas.
  3. Zarząd SU w składzie:
   1. przewodniczący,
   2. skarbnik,
   3. sekretarz,
   4. kronikarz,
   5. przewodniczący sekcji, które proponowane są przez Radę SU,
ROZDZIAŁ III
Kompetencje Organów SU:
 1. Samorząd Klasowy:
  1. reprezentuje klasę na zewnątrz,
  2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
  3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy,
 2. Rada Samorządu Szkolnego:
  1. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie,
  2. podejmuje uchwały w zakresie kompetencji SU,
  3. ustala i zatwierdza „Plan pracy SU” na dany rok szkolny,
  4. opiniuje wybór opiekuna SU,
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
  1. kieruje pracą SU,
  2. dokonuje wyboru opiekuna SU,
  3. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
  4. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
  5. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
  6. występuje z wnioskami do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
  7. prowadzi gazetkę szkolną,
ROZDZIAŁ IV
Tryb wyboru Organów SU:
 1. Samorząd klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3.
 2. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
 3. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.
 4. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:
  1. uzyskiwać co najmniej oceny dostateczne ze wszystkich przedmiotów,
  2. posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 5. Tryb wyboru Zarządu SU:
  1. w wyborach biorą wszyscy uczniowie klas IV – VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
  2. członkami Zarządu zostają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę głosów,
  3. Rada SU może przed wyborami zadecydować o pozostawieniu w zarządzie członków, którzy wzorowo pełnili funkcję w poprzedniej kadencji,
  4. w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisję wyborczą,
  5. nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,
  6. kadencja wszystkich organów SU trwa rok,
  7. do dnia 25 maja klasy zgłaszają maksymalnie po 3 kandydatów do Zarządu z krotką charakterystyką,
  8. od dnia 26 maja trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły,
  9. wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do 10 czerwca każdego roku szkolnego,
  10. Nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne,
ROZDZIAŁ V
Tryb wyboru opiekuna SU:
 1. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.
 2. Wybory opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji.
 3. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody w formie pisemnej.
ROZDZIAŁ VI
Tryb podejmowania Uchwał
 1. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
 2. Listę uczestników zebrania Rady (quorum) ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz SU.
 3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał Przewodniczący SU.
 4. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.
ROZDZIAŁ VII
Tryb odwoływania się od decyzji Rady SU:
 1. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna ze Statutem Szkoły lub prawem ucznia, Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.
 2. W przypadku zawieszenia Uchwały, o której mowa w pkt VII. 1. opiekun SU i Rada SU w terminie jednego miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.
 3. W sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do dyrektora szkoły.
ROZDZIAŁ VIII
Tryb uchwalania i dokonywania zmian w regulaminie SU:
 1. Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do przewodniczącego SU.
 3. Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe:
 1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się ze Statutem Szkoły z dniem uchwalenia.
 

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone