Start > Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki ucznia

 1. Uwzględniając zapisy Konwencji o Prawach Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka uczeń ma prawo do:
  1. właściwie i sprawnie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
  2. przedstawiania wychowawcy klasy lub dyrektorowi, samorządowi uczniowskiemu swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień
  3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności
   • poszanowanie godności osobistej ucznia wymaga od nauczyciela nie tylko powstrzymywania się od poniżającego traktowania lub karania, ale także ochrony jego życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji.
   • Wszelkie działania służące ośmieszaniu ucznia również naruszają jego godność. Dotyczy to obraźliwego zwracania się do ucznia , używania wulgarnych słów, wszelkiego rodzaju wyzwisk, przezwisk.
   • Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole nie mogą uwłaczać godności i nietykalności ucznia.
  4. życzliwego, podmiotowego i równego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, poszanowania własności i nietykalności osobistej
   • Uczeń nie może być popychany, bity, ciągany, szarpany przez nauczyciela.
   • Nauczyciel nie może przejawiać żadnych form uprzedzeń do ucznia.
  5. swobodnego wyrażania myśli w szczególności dotyczących życia szkoły, treści nauczania, oceniania w szkole, a także przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób
   • Nauczyciel i pracownicy szkoły udzielają wyjaśnień i odpowiedzi na problemy- pytania uczniów; nie mogą dyskryminować ucznia za przekonania i wiarę.
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły i poza nią
  7. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce (zasady oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania)
  8. pomocy w przypadku trudności w nauce, którą umożliwia i organizuje dyrektor szkoły, wychowawca, nauczyciel przedmiotu
  9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
  10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole
  11. znajomości programu nauczania z poszczególnych przedmiotów, jego treści i celów
  12. uzyskania informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania
  13. reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami
  14. nagradzania go za szczególne osiągnięcia
  15. pełnej informacji o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z przepisów oświatowych.
  16. złożenia skargi do Rzecznika Praw Ucznia w sytuacji, gdy uważa, że jego prawa zostały naruszone
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:
  1. systematycznego, aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły
  2. starannego przygotowywania się do zajęć poprzez systematyczne odrabianie prac domowych pisemnych i ustnych, przygotowywanie się do sprawdzianów i testów, przynoszenie niezbędnych na zajęcia przyborów i książek
  3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły- nie stosować przemocy fizycznej i psychicznej
  4. przestrzegania ustalonych zasad zachowania w czasie lekcji, nie zakłócanie przebiegu zajęć , uzupełniania braków wynikających z absencji
  5. przestrzeganie ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (np. kamera, aparat fotograficzny itp.) na terenie szkoły, w tym nieużywanie telefonów w czasie zajęć edukacyjnych
  6. wyłączania telefonu komórkowego w czasie zajęć lekcyjnych bądź przekazywania go w depozyt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
  7. korzystanie z innych urządzeń elektronicznych za zgodą dyrektora, nauczyciela lub pracownika obsługi
  8. usprawiedliwiania nieobecności w szkole u wychowawcy (do końca każdego miesiąca);usprawiedliwienie może mieć formę zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego rodzica, bądź formę ustną od rodzica
  9. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, na terenie przyszkolnym i poza szkołą
  10. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, samorządu uczniowskiego
  11. godnie reprezentować szkołę, czyli kulturalnie zachowywać się w szkole i poza, dbać o kulturę słowa, piękno mowy ojczystej, dbać o honor i tradycję szkoły tworząc w ten sposób pozytywny wizerunek swojej szkoły
  12. okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz pozostałym uczniom poprzez kulturalne zwracanie się do nich, używanie zwrotów grzecznościowych (dzień dobry, dziękuję, przepraszam ...)
  13. pełnić dyżury w klasie zgodnie z regulaminem szkoły
  14. przestrzegać higieny osobistej, dbać o schludny wygląd,
  15. noszenie jednolitego stroju uczniowskiego (mundurka szkolnego) na terenie szkoły, a w określonych przez dyrektora sytuacjach może zastąpić go innym strojem
  16. przychodzić do szkoły bez makijażu
  17. w szkole chodzić w obuwiu zmiennym.
 3. Uczniom zabrania się:
  1. samowolnego oddalania się poza teren szkolny
  2. biegania po korytarzu podczas przerw międzylekcyjnych
  3. samowolnego przebywania w klasie lekcyjnej
  4. samowolnego otwierania szatni i przebywania w niej w czasie zajęć lekcyjnych
  5. pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy
  6. niszczenia mienia szkolnego i osobistego kolegów; podczas lekkomyślnego niszczenia rodzice będą pociągnięci do odpowiedzialności materialnej
  7. palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających, kradzieży, bicia oraz wszelkich innych przejawów agresji w stosunku do kolegów zarówno w szkole jak i poza
  8. korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych
  9. przychodzenia do szkoły w nieodpowiednim stroju
  10. przychodzenia do szkoły bez obuwia zamiennego
 

Treści i zdjęcia przygotowują nauczyciele placówki. Informacje zamieszcza Iza Michalska.

@2007 SP9 Skarżysko-Kamienna
Wszelkie prawa zastrzeżone